LISTA: Alla avdrag du kan göra i deklarationen 2024

Avdrag i deklarationen 2024

Nedan listas skatteavdragen som du kan göra i din deklaration 2024.

Advokat- och rättegångskostnader

Du kan göra avdrag för advokat- och rättegångskostnader om det varit en utgift som varit nödvändig för att behålla en inkomst, vilket kan vara i fallet om det rört sig om en tvist kring exempelvis uppsägning eller avgångsvederlag.

Kostnaden ska kunna styrkas och du ska ha haft en skälig anledning till att driva processen.

Agent- och managerkostnader

Är du exempelvis musiker, artist eller idrottare? Då kan du ha rätt till avdrag för agent- och managerkostnader som du haft i samband med avtalsskrivning då du haft kortare uppdrag, som inte är av anställningskaraktär, under året som gått.

Allmänna avdrag

Om du varit bosatt i Sverige finns flera olika typer av allmänna avdrag du kan göra. Bland dessa finns:


 • Avdrag för utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter. Detta om den avgiftsgrundande intäkten ska beskattas i Sverige.
 • Avdrag för en nyligen startad aktiv näringsverksamhet, med ett underskott på max 100 000 kronor. Detta avdrag går att göra under de första fem åren.
 • Avdrag för underhållsbidrag till en tidigare make eller maka. Du kan inte göra avdrag för underhållsbidrag för barn.

Arbetskläder

Har du betalat för skyddskläder eller skyddsutrustning som du använder i jobbet? Då kan du göra avdrag för dessa i deklarationen.

Arbetslösas kostnader

Är du arbetslös och har fått arbetslöshetsersättning i form av a-kassa, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning från Försäkringskassan? Då kan du göra avdrag för:

 • resekostnader du fått då du besökt Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.
 • resekostnader och andra utgifter du fått i samband med att du sökt jobb.
 • avgifter för internet, telefon, porto och dylikt som du fått när du sökt jobb.

Avdraget gäller för den del av kostnaderna som överstiger 5 000 kronor.

Arbetsredskap i form av dator och surfplatta

Om du, i ditt arbete, inte får en dator eller surfplatta och du själv har bekostat en sådan eftersom den krävs i ditt jobb får du göra avdrag för denna utgift. Det är även möjligt att göra avdrag för exempelvis datorprogram du själv köpt, som används i ditt jobb.

Om den totala kostnaden för att köpa en dator 2023 är högre än 26 250 kronor, kan du dra av för värdeminskning varje år baserat på den uppskattade livslängden. För en uppskattad livslängd på fem år, innebär det att du kan dra av 20 procent av inköpskostnaden per år.

Arbetsredskap – instrument, maskiner, med mera

Du har möjlighet att dra av kostnader för köp av maskiner, instrument och verktyg som behövs för ditt arbete. Om kostnaden för ett arbetsredskap inte överstiger 26 250 kronor inkomståret 2023 kan du göra ett direktavdrag.

Arbetsrum

För att kvalificera dig för avdrag för ett arbetsrum i din bostad måste vissa specifika krav uppfyllas.

Först och främst måste du sakna en arbetsplats tillhandahållen av din arbetsgivare och det måste finnas ett tydligt behov av att ha ett arbetsrum hemma. Dessutom måste detta rum uteslutande användas för arbete och din bostad bör vara större än vad som hade varit nödvändigt om du inte behövde ha ett arbetsrum där.

Slutligen måste arbetsrummet vara fysiskt avskilt från resten av bostaden, antingen genom en separat ingång eller en tydlig avgränsning som omvandlar det till en arbetsplats. Enbart kontorsmöbler räcker inte för att kvalificera för avdrag.

Arrendeavgift

Arrende innebär att man betalar för att hyra mark eller en byggnad. Till skillnad från avgiften för tomträttsavgäld får du inte dra av arrendeavgiften för en privatbostad.

Avgift för godkännande och auktorisation

För att arbeta inom vissa yrken krävs det att man har ett officiellt godkännande eller en auktorisation.

Det är möjligt att dra av den årliga avgiften som betalas för att bibehålla ditt yrkesmässiga godkännande eller auktorisation, som till exempel årsavgifter för fastighetsmäklare, revisorer, auktoriserade tolkar, och för att upprätthålla ett flygledarcertifikat.

Avdraget gäller endast för den del av utgifterna som överstiger 5 000 kronor.

Kostnader för att initialt erhålla ett godkännande eller en auktorisation i ditt yrke är dock inte avdragsgilla.

Bil i tjänsten

Om du har använt din egen bil för arbetsrelaterade resor, kan du vara berättigad till ett avdrag för dessa kostnader, förutsatt att du inte redan fått ersättning för resorna från din arbetsgivare.

För de som kör förmånsbil i tjänsten är avdrag möjligt endast om du stått för alla drivmedelskostnader själv. Delvis betalning av drivmedel, till exempel för laddhybrider där du betalar för el och arbetsgivaren för bensin, medger inte avdrag för tjänsteresor.


Bevis i form av exempelvis en körjournal krävs för att kunna göra avdraget.

Avdragssatserna är 25 kronor per mil för resor med privat bil, 12 kronor per mil för resor med förmånsbil (förutom de som är helt eldrivna), och 9,50 kronor per mil för resor med helt eldrivna förmånsbilar.

Borgensbetalning

Som borgensman kan du dra av räntekostnader för perioden då du direkt ansvarar för lånebetalningarna.

Räntekostnader som du har betalat innan du övertog det personliga betalningsansvaret för lånet ger inte rätt till avdrag. Om du som borgensman har täckt räntebetalningar innan du blev personligt ansvarig kan du söka ersättning från låntagaren (den ursprungliga låneskyldige). I de fall låntagaren kompenserar dig för dessa utlägg, betraktas ersättningen som en återbetalning av en regressfordran, inte som en räntebetalning.

Bärplockning

För att din inkomst från bärplockning ska vara befriad från skatt måste följande villkor uppfyllas:

 • Bären måste vara vilt växande, det vill säga inte odlade.
 • Du måste ha plockat bären själv.
 • Inkomsten får inte överstiga 12 500 kronor.

Om du plockar bär på uppdrag av någon annan gäller inte skattefriheten. Inkomster som överstiger 12 500 kronor måste du deklarera i bilaga T2 i din skattedeklaration. Du har rätt att dra av kostnader som överstiger det skattefria beloppet på 12 500 kronor.Dagbarnvårdare

Ersättning för omkostnader till dagbarnvårdare från kommunen är skattefri om den täcker faktiska utgifter, inklusive mat, förbrukningsvaror och slitage, samt el och vatten enligt Högsta Förvaltningsdomstolens dom. För inkomståret 2023 är den skattefria ersättningen begränsad till 72 kronor per barn och dag (8 timmar) eller 9 kronor per barn och timme. Skatteverkets riktlinjer tillåter inte avdrag för utgifter som ersätts skattefritt.

Dubbel bosättning

Vid dubbel bosättning på grund av arbete kan du dra av för ökade levnadskostnader om du flyttat för jobbet och behållit en bostad på din tidigare ort för dig och din familj, med ett avstånd över 50 km till nya arbetsplatsen.

För de första 30 dagarna är avdraget 78 kronor per dag för måltider och mindre utgifter för inkomståret 2023. Boendekostnader ger rätt till avdrag baserat på faktiska utgifter, med en möjlighet att dra av i upp till två år, eller fem år för gifta/sambor om partnern arbetar på den tidigare orten. Kostförmån minskar avdraget.

Egenavgifter

För inkomster där du måste betala egna socialavgifter, tillåts du att göra avdrag på din skatt. Detta är tillämpligt i situationer som när du uppfunnit något, tjänat pengar från att ha skrivit en bok, mottagit forskningsstipendier från EU, eller genererat inkomst från en hobby. I dessa fall kan du utnyttja olika schablonavdrag för egenavgifter.

Facklitteratur och tidsskrifter

Om det är nödvändigt för dig att införskaffa fackspecifik litteratur för ditt arbete, är du berättigad att dra av dessa kostnader. Du behöver dock kunna förklara varför varje enskild bok är nödvändig för ditt jobb och på vilket sätt den har använts.

Felräkningspengar

Om du har behövt ersätta din arbetsgivare för exempelvis svinn, felaktig räkning eller stöld, kan du vara berättigad till ett avdrag. För att kunna göra avdraget krävs det att förlusten är verifierad med bevis såsom intyg eller anteckningar. Avdraget gäller dock inte för pengar eller objekt som du som anställd själv har förskingrat.

Flyttkostnader

Om du är tvungen att flytta för att undvika att bli uppsagd från ditt nuvarande arbete kan du göra avdrag för kostnader för exempelvis emballering, packning, frakt och uppackning av hushållets tillhörigheter samt transport för dig och din familj.

Avdraget är dock inte tillämpligt om flytten beror på att du har sökt en ny tjänst eller bytt arbetsgivare.


Försäkringar med mera

Du är berättigad att göra avdrag för inbetalningar till tjänstepensionskassan, både för din egen pension och för efterlevandes pension.

Detta inkluderar även premier för sjuk- och olycksfallsförsäkring kopplade till ditt arbete, förutsatt att försäkringen tecknades innan den 1 januari 1988.

Grundavdrag

Grundavdraget, som automatiskt beräknas på din inkomst av tjänst och eventuellt överskott från aktiv näringsverksamhet, varierar beroende på din inkomstnivå och kräver inte att du aktivt ansöker om det i din deklaration.

För att kvalificera för fullt grundavdrag måste du ha varit bosatt i Sverige under hela det aktuella inkomståret. Har du bott i Sverige bara delar av året, justeras grundavdraget ned proportionellt mot antalet månader du vistats i landet.

Skulle 90 procent eller mer av dina inkomster, som lön och pension, för det berörda året deklareras i Sverige, berättigar det dig till fullt grundavdrag för hela året, även om du inte varit bosatt i Sverige under hela perioden. I detta fall måste du dock själv begära detta avdrag under avsnittet "Övriga upplysningar" i din skattedeklaration.

Gåva

Du kan få en skattereduktion med 25 procent på gåvobelopp upp till 3 000 kronor. Detta om gåvomottagaren på förhand är godkänd av Skatteverket. Gåvan måste utgöras av pengar och ska syfta till att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

Hemresa

Du är berättigad till att dra av kostnader för en resa hem per vecka, förutsatt att avståndet mellan din hemort och din arbetsplats överstiger 50 kilometer och du har behövt övernatta på orten där du arbetar.

Hjälpmedel

Vanligtvis betraktas utgifter för glasögon, kontaktlinser och hörapparater som personliga kostnader. Dock kan du i särskilda fall göra avdrag för synvård om ditt arbete ställer specifika krav på detta.

Hobby

Om du tjänar pengar på din hobby, är du berättigad att dra av kostnader och eventuella förluster som uppstår i samband med din hobbyverksamhet. Detta omfattar aktiviteter så som hemslöjd, trädgårdsarbete, jakt, fiske eller kulturella projekt.

Hobbyverksamhet är en sysselsättning du engagerar dig i under din fritid och som inte utgör din primära inkomstkälla. Att utföra uppdrag åt andra räknas inte som en hobbyaktivitet.

Hund i tjänsten


Om du använder hund i tjänsten och har kommit överens med din arbetsgivare om att hunden ska bo hos dig, kan du dra av dina utgifter för detta. För inkomståret 2023 är det fastställda schablonbeloppet för avdrag 2 100 kronor per månad.

Idrottsutövare

Idrottsutövare, tränare och andra inom idrottsverksamhet anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund kan dra av nödvändiga kostnader, resekostnader och ökade levnadskostnader. För idrottsredskap och specialutrustning erbjuds antingen avdrag för faktiska kostnader eller ett schablonavdrag på upp till 3 000 kronor för 2023, om idrotten inte är huvudsysselsättning.

Utrustning över 26 250 kronor för 2023 (28 650 kronor för 2024) med en livslängd över tre år tillåter avskrivning över fem år. Avdrag görs under punkt 2.4 i deklarationen, förutsatt att totala utgifter överstiger 5 000 kronor. Avdrag för privat användning eller belopp överstigande intäkter är ej tillåtna.

Internet

En internetanslutning betraktas generellt som en privat utgift, och avdrag medges vanligtvis inte för hemarbete. Dock, om du kan bevisa att ditt arbete hemifrån kräver betydligt högre internetkapacitet än vad du normalt har och din arbetsgivare inte täcker denna kostnad, kan du bli berättigad till ett avdrag för den merkostnad detta innebär.

Om du dessutom är berättigad till avdrag för en dator och behöver internet för ditt arbete, kan avdrag göras för internetkostnaden upp till 50 procent av utgiften, förutsatt att arbetet inte kan utföras på arbetsplatsen.

Kapitalförlust

Du har möjlighet att göra avdrag för förluster som uppstått vid försäljning av aktier, marknadsnoterade värdepapper, bostadsrätter, privatbostadsfastigheter eller andra privata ägodelar som inte använts för personligt bruk. Detta inkluderar till exempel försäljning av ädelmetaller och ädelstenar.

Kapitalförsäkringar

Här gäller samma regler som för försäkringar generellt.

Kursförlust

Du har rätt att göra avdrag vid förluster som uppstått vid försäljning av utländsk valuta eller vid amortering på lån i utländsk valuta.

Livränta

Om du dömts till att betala skadeståndslivränta kan du göra avdrag för den utgiften.

Medlemsavgifter och vissa andra avgifter

Du kan göra avdrag för:

 • En specifik serviceavgift som yrkes- och branschorganisationer tar ut, utöver den vanliga medlemsavgiften, förutsatt att denna avgift är separat från medlemsavgiften och spelar en viktig roll för ditt arbete.
 • Avgifter betalda till en riksdagsgrupp, partikansli eller motsvarande av riksdagsledamöter och regionala företrädare, till exempel utgifter relaterade till deras uppdrag såsom kostnader för skrivhjälp.

Mobiltelefon

Använder du din privata mobiltelefon i ditt jobb? Då kan du få avdrag för dessa samtalskostnader.


Musikinstrument

Här gäller samma regler som för Arbetsredskap – instrument, maskiner, med mera.

Musikskivor

Om du, som musiker eller dj, använder musikskivor som är nödvändiga för att du ska kunna genomföra ditt jobb kan du göra avdrag för dessa.

Parkeringskostnad

Du är berättigad till avdrag för parkeringsavgifter om du har kört bilen till ditt arbete och även använt den för tjänsteresor till en viss grad. Om bilen har använts för tjänsteresor åtminstone 60 dagar under året och du har kört minst 300 mil i tjänsten, kan du göra avdrag för parkeringsavgifter för de dagar bilen användes i arbetet.

Om du däremot har använt bilen för tjänsteresor minst 160 dagar under året och kört över 300 mil i tjänsten, kan du dra av parkeringsavgifter för alla dagar du har kört bilen till och från jobbet.

Avdrag kan inte göras för parkeringsböter.

Pensionssparande

Från och med inkomståret 2016 slopades möjligheten att dra av ett standardbelopp för pensionssparande. Dock kan du som saknar pensionsrätt genom din anställning eller som har inkomster från egen näringsverksamhet fortfarande göra avdrag för pensionssparande, givet att vissa villkor är uppfyllda.

Psykoanalys/psykoterapi

Om du arbetar inom psykiatri, psykologi, socialt arbete eller ett annat vårdyrke och vidareutbildar dig till att bli legitimerad psykoterapeut, har du rätt att dra av kostnader för den obligatoriska psykoterapin som ingår i utbildningen.

För att avdraget ska vara tillämpligt krävs det att utbildningen anses vara en del av ditt arbetsutförande, vilket innebär att din arbetsgivare ska stå för både din lön och utbildningskostnader under studieperioden.

Representation

Vid representationstillfällen är det möjligt att dra av kostnader för enklare förtäring upp till 60 kronor plus moms, och för aktiviteter som teaterbesök eller golfspel upp till 180 kronor plus moms. Begreppet "enklare förtäring" inkluderar lättare tilltugg som inte utgör en fullständig måltid, såsom alkoholfria drycker, kaffe, kakor och frukter. Det är däremot inte tillåtet att göra avdrag för måltider som frukost eller middag, personlig gästfrihet, eller utgifter som täcks av företagets medel, exempelvis genom företagskort.

Resor till och från jobbet


För resor till och från jobbet kan du, under vissa omständigheter, dra av kostnader som överstiger 11 000 kronor. Avdrag för kollektivtrafik är möjligt när avståndet mellan hem och arbetsplats är åtminstone två kilometer.

ADVERTISING

För de som väljer att åka bil eller motorcykel, krävs det att avståndet är minst fem kilometer och att bilresan sparar minst två timmar per dag jämfört med kollektivtrafik. Avdragsbeloppet varierar beroende på transportmedel.

Ränteutgifter

För att kvalificera för avdrag på ränteutgifter måste räntan vara knuten till en skuld du äger och ha blivit betald under året. Dessa utgifter leder till en skattereduktion för underskott av kapital, vilket innebär att din totala skattesats reduceras.

Förutsättningen är att det finns tillräckligt med skatt att minska. Information om dina ränteutgifter hittar du under avsnitt 8.1 i inkomstdeklarationen. Avdrag tillåts för betald ränta inom året, men inte för förskottsbetald ränta efter den 31 januari följande år, ränta adderad till lånet eller ränta på studielån från CSN. Skattereduktionen är 30 procent på kapitalunderskott upp till 100 000 kronor, och för belopp över detta tillämpas 30 procent på de första 100 000 kronorna och 21 procent på överskjutande belopp.

Räntekompensation

Om du som låntagare behöver betala räntekompensation till exempelvis en bank för att du löser ett bundet lån i förtid, är du berättigad till avdrag på samma sätt som för vanliga ränteutgifter. Avdraget gäller för den räntekompensation du faktiskt har betalat. Dock är avdrag inte tillåtna för räntekostnader som adderas till den totala skulden.

Serviceavgift

Om du, i ditt jobb, betalat en särskild avgift till ett serviceföretag för exempelvis reklam, information eller utbildning, då kan du ha rätt till avdrag för dessa utgifter.

Sjukvård

Sjukvård generellt är en privat kostnad. Men i vissa särskilda fall där ditt arbete ställer specifika krav kan du göra avdrag för sjukvårdskostnader, till exempel kostnaden för en läkarundersökning som krävs för att bibehålla ditt flygcertifikat.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Studier

Om du har genomgått en utbildning för att behålla din nuvarande anställning, har du möjlighet att dra av kostnader för studiematerial, kursavgifter, resekostnader och extra utgifter för ditt uppehälle.

Tandvård

I undantagsfall har avdrag för tandvård godkänts, men då på grund av särskilda krav i tjänsten.

Telefon, porto, med mera

Har du, i ditt jobb, haft kostnader för telefon och porto? Då kan du göra avdrag för dessa, men bara om du kan styrka utläggen med kvitton eller fakturor.

Tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad

Om du jobbat tillfälligt på annan ort under en tidsperiod som inte är längre än en månad, övernattat på denna plats och avståndet till din hemort överstiger 50 kilometer är du berättigad att dra av för ökade levnadskostnader på samma villkor som för en tjänsteresa.

Detta förutsätter att din arbetsgivare inte betalat ut skattefritt traktemente eller reseersättning.

I Sverige är schablonersättningen, för tjänsteresa under inkomståret 2023, 260 kronor för en heldag.

Tillfälligt arbete

Om du temporärt jobbar på annan ort, sover över på denna ort och avståndet till din hemort är längre än 50 kilometer får du göra avdrag för måltider och andra mindre kostnader under den första månaden. Schablonbeloppet per dag är 130 kronor för inkomståret 2023.

Du kan också göra avdrag för boendekostnaden och då gäller inte tidsbegränsningen på en månad.

Tillfälligt arbete definieras som en anställning som pågår i högst två år.

Tomträttsavgäld

Har din tomt upplåtits under en viss tid med tomträtt av kommunen? Då kan du göra avdrag.

Traktamente

Du är berättigad till avdrag under följande omständigheter:

 • du befinner dig på en tjänsteresa där övernattning krävs.
 • destinationen för din resa är belägen mer än 50 kilometer bort från både din arbetsplats och ditt hem.

Schablonbeloppet för måltider och mindre utgifter ligger på 260 kronor för en heldag under inkomståret 2023.

Trängselskatt

I dessa fall kan du göra avdrag för kostnader för trängselskatt:

 • Tjänsteresor
 • Resor till och från jobbet, ifall du har rätt till avdrag för resor till och från arbetet med bil
 • Hemresor

Utbildning: Studieresor, kongresser och konferenser

Om en resa du genomfört har medfört en tydlig fördel för ditt arbete, är du berättigad att dra av utgifter för resan, hotellvistelse, merkostnader för uppehälle samt kostnaden för eventuella kurser. Det krävs inte att resan ska vara nödvändig för utförandet av ditt arbete för att avdrag ska kunna göras.


Det måste finnas ett program eller någon form av dokumentation som visar på kursens innehåll.

Uthyrning av privatbostad

Har du hyrt ut din bostad? Då kan du göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor samt en del av avgiften eller hyran som är kopplad till bostaden. Om det rör sig om ett småhus kan du göra schablonavdraget samt ett avdrag på 20 procent av hyresinkomsten. d

Eventuellt överskott från uthyrningen beskattas som kapitalinkomst till en skattesats på 30 procent.

Utländsk skatt

Har du betalat skatt på en inkomst i Sverige och i utlandet? Då kan du göra avdrag för utländska skatten du betalat.

Valkampanj

Ställer du upp i ett val där du innehar ett betalt uppdrag, till exempel i riksdagen, och har kostnader för en valkampanj, kan du göra avdrag för detta. Men då måste du redan vara invald och kandidera för att behålla din position.

Vård

Du kan vara berättigad till att göra avdrag för kostnader för vård i familjehem och jourhem och för uppdrag som kontaktfamilj, kontaktperson eller övervakare. Avdraget motsvarar vanligtvis den ersättning som utbetalas av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Ange totalbeloppet under 2.4 "Övriga utgifter". Skatteverket reducerar sedan ditt avdrag med 5 000 kronor.

Ökade levnadskostnader

I vissa situationer är du berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader, exempelvis mat, boende och mindre utlägg, i samband med tjänsteresor, tillfälligt arbete eller då du har dubbel bosättning.

Övriga utgifter

Om du gjort utlägg vilka är nödvändiga för att erhålla din inkomst och som har en direkt koppling till ditt arbete kan du göra avdrag för de utgifter som överstiger 5 000 kronor.