Vet ni vad är ett Enkelt bolag?

Ett enkelt bolag föreligger när minst två avtalar om att samverka för att uppnå ett gemensamt ändamål utan att man bildar någon annan typ av bolag (till exempel aktiebolag eller handelsbolag) eller förening. Bolagsmännen behöver inte särskilt avtala att det ska vara fråga om ett enkelt bolag.

Enkelt bolag, vanliga exempel

Det vanligaste exemplet på ett enkelt bolag är de så kallade aktiesparklubbarna. Där köper ett antal personer aktier tillsammans och uppfattar sig som medlemmar i en aktiesparklubb. Syftet är inte att bilda en juridisk person som ska äga tillgångarna som består av de inköpta aktierna, i stället ska man äga dessa aktier tillsammans. Lotteribolag, tipsbolag och liknande verksamheter är ofta också att anse som enkla bolag. Enkla bolag som aktiesparklubbar, tipsbolag och liknande kan inte registrera sig hos Skatteverket enligt nedan eftersom de normalt sett vanligtvis inte redovisar moms eller är arbetsgivare. Även näringsverksamhet kan bedrivas i form av ett enkelt bolag.

Syfte: att uppnå gemensamma mål

Man kan bara bedriva verksamhet i ett enkelt bolag om det syftar till att göra det möjligt för bolagsmännen att uppnå deras gemensamma ändamål. Om till exempel två personer ärver en jordbruksfastighet kan de komma överens om att driva jordbruket vidare genom ett enkelt bolag. Deras gemensamma ändamål är ju att driva jordbruket vidare tillsammans. Om en av bolagsmännen även har en egen näringsverksamhet kan hen dock inte lägga in den verksamheten i det enkla bolaget eftersom det inte finns något gemensamt ändamål vad gäller den näringsverksamheten.

Civilrättsligt regleras enkla bolag i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Personerna som avtalat om att samarbeta kallas bolagsmän.

Bolagsmän kan vara både fysiska och juridiska personer. Era inbördes rättigheter och skyldigheter regleras genom avtal. Vidare framgår att samtliga bolagsmän ska vara överens om förvaltningen av bolaget. Ni kan uppträda under ett gemensamt namn. De avtal som det enkla bolaget ingår är bara bindande för dem av er som deltagit i avtalet. Har man väl deltagit i avtalet är man dock ansvarig för såväl sin egen del som för övriga bolagsmäns del.

Det enkla bolaget är inte en juridisk person. Det innebär till exempel att det enkla bolaget inte kan äga några tillgångar, inte kan ha några skulder och inte kan föra talan inför domstol. Det är i stället varje bolagsman för sig som äger tillgångarna, innehar skulderna och så vidare i förhållande till sin andel (insats) i det enkla bolaget. Vinster och förluster från det enkla bolaget fördelas lika mellan er om ni inte avtalat om annan fördelning.

Registrering

Hos Bolagsverket

Bolagsmän i enkla bolag kan föras in i handelsregistret hos Bolagsverket om ni bedriver näringsverksamhet i bolaget. Ni ansöker då om en sådan registrering hos Bolagsverket och får då era namn registrerade där. Något organisationsnummer eller företagsnamn registreras inte hos Bolagsverket.

Hos Skatteverket

Ni kan ansöka hos Skatteverket om att en av delägarna ska registreras som representant för bolaget. Representanten svarar då för redovisningen och för att betala avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som kommer från verksamheten. Representanten företräder också bolaget i andra frågor som rör sådan skatt. För att administrera representantskapet får delägaren ett särskilt registreringsnummer av Skatteverket. Till registreringsnumret är ett särskilt skattekonto kopplat. Tänk på att eventuella utbetalningar görs automatiskt på avi.

Skatteverket kan inte av andra skäl registrera det enkla bolaget, exempelvis om det behöver ett registreringsnummer för att öppna konto hos banken.

Observera att en representant inte kan utses för inkomstdeklarationen och betalningen av inkomstskatten.

Bokföringsskyldighet

Om ni bedriver näringsverksamhet i det enkla bolaget måste det finnas en bokföring. Eftersom det enkla bolaget inte är en juridisk person är dock inte bolaget bokföringsskyldigt. I stället är det ni som bedriver näringsverksamheten som är bokföringsskyldiga var och en för sig. Ni som är delägare i ett enkelt bolag får, men måste inte, ha en gemensam bokföring för bolaget.

Inkomstskatt

Eftersom det enkla bolaget inte är en juridisk person är det inte skattskyldigt för inkomstskatt. Inkomster som kommer från det enkla bolaget beskattas i stället hos er som är bolagsmän i förhållande till vars och ens andel av inkomsten. Om ni är fysiska personer kan ni välja att deklarera på två olika sätt:

  • En redovisningsansvarig utses som redovisar hela verksamheten på blankett NE (SKV 2161). Han eller hon tar sedan bort de övriga bolagsmännens resultat och de deklarerar i sin tur sina respektive delar på varsin NE-blankett (och startar då under skattemässiga justeringar).
  • Hela bolagets verksamhet deklareras på blankett NEA (SKV 2164). Var och en av er lämnar då in en NEA. Därefter tar var och en er upp sin del av det totala resultatet på en NE-blankett (och startar då under skattemässiga justeringar).

F-skatt

Eftersom det enkla bolaget inte är en juridisk person kan det inte bedriva någon egen näringsverksamhet. Det enkla bolaget kan därför inte bli godkänt för F-skatt. Det är i stället ni som bolagsmän som godkänns under förutsättning att ni uppfyller kraven. Ni debiteras preliminär skatt i förhållande till var och ens förväntade andel från verksamheten i bolaget.

Avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt

Det enkla bolaget är inte en juridisk person och är därför inte skattskyldigt för avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Om ni har utsett en representant ansvarar denne tills vidare för redovisningen och betalningen av skatter och avgifter som kommer från det enkla bolaget.  

Skulle representanten inte fullgöra sina skyldigheter, eller om ni inte har utsett någon representant, kvarstår den grundläggande skyldigheten för var och en av er att ansvara för de skatter och avgifter som belöper på respektive del av bolagets verksamhet.

Ansvar för redovisning och inbetalning av skatt

Vad gäller inkomstdeklarationen och inkomstskatten är det varje enskild bolagsman som är ansvarig för att respektive andel deklareras och att skatten betalas. Vad gäller avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt, kommer i första hand den utsedde representanten, om sådan finns, att krävas på redovisning och betalning av de skatter och avgifter som kommer från det enkla bolaget, se Skatteverkets ställningstagande 2007-09-28. Finns en sådan inte utsedd eller fullgör inte denne sin uppgift, kommer Skatteverket och Kronofogden i stället att vända sig till de enskilda bolagsmännen på samma sätt som sker vid inkomstbeskattningen.