Utbetalningsmyndigheten inleder sin verksamhet

En ny statlig myndighet, Utbetalningsmyndigheten, inleder sin verksamhet 1 januari 2024. Den har till uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten kommer att ha två huvudsakliga uppgifter; administration av ett system med transaktionskonto samt dataanalys och granskning.

Regeringen föreslår bl.a. att Utbetalningsmyndigheten ska förebygga,
förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Myndigheten ska också administrera ett system med transaktionskonto för utbetalningar från vissa statliga myndigheter. Utbetalningsmyndigheten ska arbeta med granskningar baserade på dataanalyser och urval från bl.a. utbetalningar som myndigheten gör, i syfte att identifiera felaktiga utbetalningar. Regeringen föreslår vidare att Utbetalningsmyndigheten ska vara skyldig att underrätta andra myndigheter och berörda aktörer om felaktiga utbetalningar, men också andra felaktigheter. Statliga myndigheter,
arbetslöshetskassorna och kreditinstitut föreslås vara skyldiga att
under vissa förhållanden lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten.

Regeringen föreslår att fyra nya lagar införs, som reglerar Utbetalningsmyndighetens uppgifter. I övrigt medför Utbetalningsmyndighetens verksamhet behov av ändringar i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.